مجریشرکت ناب اندیش صنعت اعصار (توربو وکیوم)

کارفرما شرکت حمل و نقل کالای امید طالخونچه

تاریخ آذر ماه 1402

ارائه خدمات پاکسازی با دستگاه وکیوم لودر به سفارش شرکت حمل و نقل امید طالخونچه در آذر ماه سال 1402 آغاز شده است.

فهرست