مجریشرکت ناب اندیش صنعت اعصار
کارفرماشرکت فولاد کاویان
تاریخ آبان 1402

این عملیات به سفارش شرکت فولاد کاویان در تعمیرات سالیانه آبان ماه سال 1402 انجام شد. طی این عملیات کولینگ تاور و کانال هوپر این مجتمع با دستگاه وکیوم لودر شرکت ناب اندیش بطور کامل پاکسازی شد.
فهرست