مجری: شرکت ناب اندیش صنعت اعصار

کارفرما: پتروشیمی اروند

تاریخ اجرا: مرداد 1401

لجن سنگین حاصل از فرآیندهای تولیدی با خواص شیمیایی خاص، به درخواست شرکت پتروشیمی اروند از حوضچه‌ها و کانال‌های این کارخانه بصورت مکانیزه با موتور مکنده صنعتی جمع‌آوری شد.

فهرست