مجری: شرکت ناب اندیش (توربو وکیوم)
کارفرما: شرکت صبا فولاد خلیج فارس
تاریخ: اسفند 99

فهرست