مجوزها و افتخارات

لوح تقدیر از طرف وزارت علوم و تحقیقات به منظور کسب رتبه سوم پژوهش های کاربردی در جشنواره بین المللی خوارزمی به پژوهشگر برتر جناب آقای مهندس رضا بیژن زاده جهت ارائه طرح ارزنده "جاروی صنعتی توربووکیوم"

لوح تقدیر از طرف ریاست جمهور جناب آقای دکتر حسن روحانی منظور کسب رتبه سوم پژوهش های کاربردی در جشنواره بین المللی خوارزمی به پژوهشگر برتر جناب آقای مهندس رضا بیژن زاده جهت ارائه طرح ارزنده "جاروی صنعتی توربووکیوم"

گواهینامه جشنواره بین المللی خوارزمی

بنیاد ملی نخبگان

گواهی ایسیسکو

پروانه بهره برداری

برگزیده جشنواره علم تا عمل

گواهی ثبت اختراع از سازمان مالکیت صنعتی

گواهی جواز تاسیس از وزارت صنعت معدن و تجارت